mariah carey

March 30, 2017
maria carey wiki

Quãng Giọng Mariah Carey – Bà Hoàng Âm Vực

  Đặc Điểm Giọng Hát Loại giọng/Vocal type: Lirico Coloratura Soprano (nữ cao trữ tình màu sắc)Quãng giọng/Vocal range (live/studio): 5 quãng 8 3 note (F#2-Bb7/F2-B7) […]